Miljöpolicy


FoxFusion tänker på miljön. Vår affärsverksamhet bygger på miljömedvetenhet och en strävan efter att bevara energi och naturresurser. Följande punkter utgör grunden för FoxFusions miljöpolicy.


  • Vi erbjuder en god och säker arbetsmiljö där personalen är rätt utbildad med lämplig säkerhets- och nödutrustning tillgänglig.


  • Vi väljer leverantörer och samarbetspartners som arbetar miljömedvetet och som erbjuder produkter och tjänster som uppfyller de lagstadgade miljökraven.


  • Vi bidrar till att bevara naturresurserna genom återanvändning och återvinning av material, genom inköp av återvunnet material och genom användning av förpacknings- och annat material som kan återvinnas.


  • Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter som är säkra för avsedd användning, energieffektiva och miljöanpassade så att de kan återanvändas, återvinnas eller deponeras på ett säkert sätt.


  • Vi deltar i verksamheter för att förbättra miljöskydd och miljömedvetenhet.


  • Vi strävar efter att uppfylla eller överträffa alla tillämpliga myndighetskrav och andra frivilliga krav som verksamheten åtagit sig att uppfylla.


  • Vi åtar oss att ständigt bli bättre på miljöarbete och minska företagets energiförbrukning/hitta nya mer miljövänliga alternativ och minimera transporter.


  • Vi återvinner och sopsorterar då detta är möjligt, liksom säkerställer att miljöfarligt avfall hanteras på ett säkert sätt.


  • Vi arbetar med att ständigt bli bättre på miljöarbete!


  • Vi utföra noggrann granskning och utvärdering av hur FoxFusion efterlever policyn. Varje anställd och person som utför tjänster för FoxFusion förväntas följa policyn och rapportera eventuella

miljö-, hälso-, eller säkerhetsproblem till FoxFusions ledning.